Certyfikat Zaufania Społecznego

Certyfikat Zaufania Społecznego to narzędzie pozwalające zweryfikować osoby, w których ręce decydujemy się powierzyć wpływ na Polskę i naszą przyszłość.
Jest to dokument uprawniający do ubiegania się o pełnienie funkcji społeczno-politycznych, związanych z odpowiedzialnością za kraj i ludzi.

Celem Certyfikatu jest pomoc wyborcom w sprawdzeniu podstawowych cech kandydata na określone stanowisko. 
Dzięki niemu wyborcy będą mogli zweryfikować ludzi kandydujących do urzędów i instytucji państwowych, zanim podejmą decyzję o tym, którego z nich chcą poprzeć.

Certyfikat nie ma na celu weryfikowania poglądów politycznych kandydatów, koncentruje się wyłącznie na ocenie psychologicznej, osobowościowej i moralnej kandydata.

Efektami wprowadzenia Certyfikatu będą:

 • większa przejrzystość weryfikacji osób ubiegających się o istotne funkcje w Państwie,
 • zapoczątkowanie w polskiej polityce kultury ludzi kompetentnych, których wysoki poziom moralno-etyczny stanie się wymogiem oraz gwarancją przyszłych pozytywnych zmian w życiu każdego Polaka. 

Taka zmiana ma szansę z czasem zaowocować ewolucją systemu politycznego w taki, w którym kompetencje, standard moralno-etyczny i efektywność w działaniu dla dobra obywateli będą bardziej istotne niż istniejące układy polityczne i wpływy zewnętrzne.
Zadaniem Certyfikatu jest przywrócenie społeczeństwu możliwości decydowania, w jakim kierunku ma się rozwijać Polska.

Otrzymanie Certyfikatu będzie równoznaczne z przejściem wielopoziomowej weryfikacji: 

 • kompetencyjnej, 
 • rozwojowej,
 • intencjonalnej,
 • poziomu moralnego,
 • zrównoważenia psychicznego,
 • szeroko rozumianego potencjału i możliwości.

Pomoże to określić talenty oraz obszary deficytowe człowieka.

Przy dokonywaniu analiz będą używane zarówno metody naukowe, konwencjonalne, szczególnie z obszaru psychologii i psychometrii oraz metody niekonwencjonalne o wysokim stopniu sprawdzalności i praktyczności zastosowania. Będzie to podejście holistyczne i interdyscyplinarne, które zapewni wielopoziomową analizę kandydata, ubiegającego się o Certyfikat.

Certyfikat pozwoli rozpoznać, którzy kandydaci cechują się wysokim poziomem dojrzałości, pomagając jednocześnie wstępnie ocenić, jaki wpływ na osobisty potencjał kandydata mają jego deficyty osobowościowe. Taka certyfikacja daje również możliwość ostrzegania przed osobami o naturze manipulacyjnej i egocentrycznej.

Funkcje Certyfikatu Zaufania:

 • jakościowa – dobór adekwatnych i kompetentnych ludzi oraz weryfikacja wywiązywania się z wcześniej zadeklarowanych zadań,

Oprócz kryterium kompetencyjnego, równie istotnym będzie poziom dojrzałości wewnętrznej człowieka, objawiający się wysokim standardem moralno-etycznym. Funkcja jakościowa to też uczciwe ocenianie jakości wykonywanych prac i zadań.

 • prospołeczna – pobudzenie społeczeństwa do wspólnego działania i angażowania się w prace na rzecz kraju,

Chcemy aktywować bierną część społeczeństwa i rozbudzić postawy prospołeczne. Będziemy wspierać budowanie społeczeństwa opartego na wspólnocie celów i wartościach uczciwej współpracy. Chcemy obudzić w społeczeństwie ducha obywatelskiego, by odbudować społeczności lokalne, które są jedną z podstawowych form życia społecznego.

 • rozwojowa – budzenie u ludzi indywidualnego potencjału i stymulowanie ich rozwoju osobistego,

Uważamy, że każdy człowiek ma talenty i możliwości, dzięki którym może wnieść jakość do społeczeństwa. Dlatego Certyfikat będzie pełnił również funkcję rozwojową, polegającą na wydobywaniu talentów u ludzi i pomaganiu w dostrzeżeniu ich potencjału, aby mogli w jak największym stopniu wykorzystać swoje możliwości.

 • zmiany paradygmatu – wprowadzanie nowych jakości i standardów w relacjach międzyludzkich oraz przedefiniowanie roli społeczeństwa w Państwie.

Szeroko rozumiany system (polityczny, prawny, ekonomiczny, społeczny), w którym żyjemy oraz obowiązujący w nim zbiór norm i standardów, jest dla większości ludzi krzywdzący. Wymusza to konieczność zdiagnozowania źródeł destrukcyjnych założeń i rozpoczęcie prac nad jego przedefiniowaniem.

Czytaj więcej: >>Wizja certyfikatu